(Buitengerechtelijke) Incassokosten

Wat zijn buitengerechtelijke incassokosten?

Buitengerechtelijke incassokosten zijn kosten die in rekening gebracht mogen worden als er sprake is van een onbetaalde vordering en je in verzuim bent deze te betalen. Aan de hand van de regelgeving en uitspraak van de Hoge Raad wordt in dit artikel duidelijk gemaakt wanneer er wel en geen incassokosten in rekening gebracht mogen worden.

Wat als ik het niet eens ben met de vordering?

Wacht niet af omdat je het niet eens bent met de vordering en laat dit zo snel mogelijk weten aan het incassobureau. Geef ook aan waarom je het niet eens bent met de vordering, het incassobureau moet dan namelijk onderzoeken of de vordering wel klopt.

In de rest van het artikel ga ik er van uit dat het klopt dat (een gedeelte) van de vordering niet is voldaan.

Hoogte incassokosten

Incassokosten mogen een consument in rekening worden gebracht indien deze in verzuim is een openstaande vordering te betalen. Iemand is pas in verzuim een vordering te betalen als de normale betalingstermijn is verstreken en een herinnering is verzonden (art. 6:82 BW). Niet in alle gevallen hoeft eerst een herinnering verzonden te worden voordat iemand in verzuim is (art. 6:83 BW). Bijvoorbeeld als een persoon aangeeft niet te gaan betalen.

In het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is geregeld hoe hoog de vergoeding voor de incassokosten mag zijn. De percentages en uitleg kun je in onderstaande tabel vinden. Zoals je kunt zien gaat het steeds om een percentage van een gedeelte van de openstaande hoofdsom.

Tabel hoogte buitengerechtelijke incassokosten

ProcentOverMaximaal
15% De eerste €2.500 van de hoofdsom€375
10%De volgende €2.500 van de hoofdsom€250
5%de volgende €5.000 €250
1%de volgende €190.000 €1.900
0,5%over het meerdere (gemaximeerd)€6.775


VOORBEELDEN
In het geval je nog €6.000 euro open hebt staan houdt dat in dat de incassokosten totaal €675 zijn:
– €375 (over de eerste €2.500 euro van de vordering);
– plus €250 (over de volgende €2.500 euro);
– nog €50 (5% van de overgebleven €1.000 euro).


Als je bijvoorbeeld een bedrag van €1.000 open hebt staan dan zijn de incassokosten €150 .

Als er sprake is van meerdere openstaande vorderingen moeten deze bij elkaar opgeteld worden. Voor de berekening van de incassokosten wordt dan het totale bedrag als uitgangspunt genomen (art. 6:96 lid 7 BW).

Minimale incassokosten €40

De wetgever heeft bepaald dat de minimale incassokosten altijd €40 zijn.
Bij een openstaande vordering van €40 zijn de incassokosten dus ook €40 (anders zou het om €6 gaan, te weten 15% van €40).

Wanneer mogen incassokosten in rekening worden gebracht?

Een consument mag niet zomaar worden verrast met hoge incassokosten. Daarom heeft de wetgever bepaald dat er een 14-dagen (WIK, Wet Incassokosten) brief moet worden verstuurd (ook wel aanmaning genoemd). Deze brief moet aan een aantal eisen voldoen. Anders mogen er geen incassokosten in rekening worden gebracht. (Art. 6:96 lid 6 BW)

Voorwaarden 14-dagen (WIK) brief en de incassokosten

Omdat de wet niet altijd helemaal duidelijk is, of toch nog steeds vragen oproept, heeft de Hoge Raad in 2016 een belangrijk arrest gewezen op het gebied van incassokosten. De uitspraak kun je hier lezen. Op basis van dit arrest kunnen we de volgende voorwaarden opmaken:

  • De schuldeiser moet bewijzen dat de 14-dagen brief is verzonden;
  • De minimale termijn moet in de brief zijn opgenomen;
  • Ook moet de termijn voor betaling op de juiste manier in de brief staan. Een kleine fout in de bewoordingen zorgt er voor dat er geen incassokosten in rekening gebracht mogen worden (zie verderop);
  • Het moet duidelijk zijn hoeveel incassokosten in rekening gebracht zullen worden wanneer er niet betaald wordt.
  • Alleen een betaling binnen de termijn zorgt er voor dat er geen incassokosten in rekening gebracht mogen worden. Betaal dus op tijd en laat het niet op de laatste dag aan komen voor het geval er een storing bij de bank of andere vertraging is.
  • Als er slechts een gedeelte is betaald mogen er nog steeds incassokosten over het resterende gedeelte worden berekend.

Juiste vermelding van de 14-dagen termijn

De regeling is mede ingevoerd om een consument te beschermen voor onverwachte (incasso)kosten. De consument moet dan ook juist geïnformeerd worden over de 14 dagen termijn.

Anders dan de wet stelt, gaat de termijn van 14 dagen niet (altijd) lopen de dag na de aanmaning. De Hoge Raad maakt duidelijk dat deze pas gaat lopen de dag na ontvangst van de aanmaning.

ONJUIST
“binnen veertien dagen na heden”
“binnen veertien dagen na verzending van deze brief”

JUIST
“binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd”
“binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd”

Brief voldoet niet aan voorwaarden

De Hoge Raad is erg duidelijk over de gevolgen van een brief die niet aan de voorwaarden voldoet.
Geen incassokosten.

Een verkeerde brief kan niet hersteld worden met een extra brief of mededeling waarin bijvoorbeeld staat dat u toch nog drie dagen extra heeft om te betalen. Er moet dan een hele nieuwe brief met de juiste termijn verzonden worden.

Kijk de brief die u ontvangen heeft dus goed na.

Conclusie

Als het openstaande bedrag klopt, wacht dan niet en betaal zo snel mogelijk. Als betaling in een keer niet mogelijk is vraag dan of u in termijnen kunt betalen.

Niet eens met de vordering? Laat het hoe en waarom zo snel mogelijk aan het incassobureau weten.

Incassokosten mogen niet zomaar in rekening worden gebracht. Er zijn regels en voorwaarden die u zelf kunt controleren.

Als de brief niet aan de voorwaarden voldoet mogen er geen incassokosten in rekening worden gebracht.

(Dit houdt niet in dat de hoofdsom niet betaald hoeft te worden.)

Blijf op de hoogte van juridische tips, interessante uitspraken en artikelen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of een aankoop? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via onderstaande knoppen.