Veel gestelde vragen (FAQ)2022-11-17T11:30:17+01:00

Veelgestelde vragen (FAQ)

Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen met het antwoord. Mist er een vraag? Dan kunt u altijd een mail sturen naar mail@uygulvandam.nl.

Rechtsgebieden waar Uygul – van Dam geen gefinancierde rechtsbijstand verleent2023-09-01T20:37:54+02:00

Uygul – van Dam werkt niet op alle rechtsgebieden op basis van een toevoeging / gefinancierde rechtsbijstand via de Raad voor Rechtsbijstand.

Dit komt omdat er voor sommige rechtsgebieden extra inschrijvingsvereisten gelden en/of Uygul – van Dam niet gespecialiseerd is op het desbetreffende rechtsgebied.

Dat houdt echter niet in dat u niet voor een toevoeging in aanmerking komt bij een andere advocaat. Als deze situatie zich voordoet zult u geïnformeerd worden over de kans om bij een andere advocaat mogelijk wel via een toevoeging te procederen.

In het geval u alsnog rechtsbijstand van Uygul – van Dam wenst dan zullen er financiële afspraken gemaakt worden.

Als u later terugkomt op deze beslissing of wanneer uw financiële omstandigheden gewijzigd zijn kunt u altijd contact met Uygul – van Dam opnemen om te kijken hoe er in dat geval gehandeld kan worden.

Wat als er geen toevoeging wordt afgegeven?2023-09-01T20:30:23+02:00

Het kan voorkomen dat de Raad voor Rechtsbijstand besluit om geen toevoeging te verstrekken.

Dat houdt in dat de overheid dan niet voor de rechtsbijstand betaald en de rechtzoekende zelf de kosten moet betalen.

-Als er onzekerheid is over de vraag of een toevoeging wordt versterkt,
-of als er niet gewacht kan worden op een beslissing van de Raad (wegens de spoedeisendheid van de zaak),

dan zal er een aparte betaalafspraak met Uygul – van Dam worden gemaakt.

Als de Raad voor Rechtsbijstand toch een toevoeging verstrekt dan zal het bedrag verrekend (en bij een overschot, teruggestort worden).

Op welke rechtsgebieden wordt juridische bijstand verleend?2023-05-09T13:29:18+02:00

Onderstaand vindt u een hele lijst met rechtsgebieden en onderwerpen. Per onderwerp kunt u zien of Uygul – van Dam juridische bijstand verleend. Met de advocaat kunt u bespreken of de zaak in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (komt u in aanmerking voor een toevoeging? Kan de advocaat u op het desbetreffende rechtsgebied bijstaan op basis van een toevoeging?).

Als u vragen heeft kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

In onderstaande lijst vindt achtereenvolgens:

 • Verbintenissenrecht
 • Goederenrecht
 • Bestuursrecht
 • Huurrecht
 • Strafzaken verdachten
 • Strafzaken niet-verdachten
 • Personen- en familierecht
 • Sociale verzekeringen
 • Sociale voorzieningen
 • Erfrecht
 • Faillissement/Schuldsanering
 • Financiële beoordeling
 • Arbeidsrecht
 • Asiel en Vreemdelingenrecht
 • Belastingrecht
 • Overige zaken Civiel Recht

Verbintenissenrecht

geschil onrechtmatige daad – Ja
straat- en / of contactverbod – Ja
geschil onrechtmatige overheidsdaad – Ja
gewelds- en zedenmisdrijven met ernstig letsel – Nee
geschil verzekering – Ja
geschil verbintenissenrecht – Ja
geschil medisch handelen – Nee
aandelenlease – Nee

Goederenrecht

goederenrecht – Ja

Bestuursrecht

bestuursrecht – Ja
Gijzeling Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften – Ja
klachten overheidshandelen – Ja

Huurrecht

beëindiging huurovereenkomst – Ja
onderhoud door verhuurder- Ja
wet huurprijzen woonruimte – Ja
geschil (ver)huur woonruimte – Ja
geschil (ver)huur bedrijfsruimte – Ja

Strafzaken verdachten

overtreding, dienend voor sector kanton – Ja
jeugdstrafzaken – Nee
rijden onder invloed – Ja
misdrijven, cassatie – Nee
misdrijven, eerste aanleg – Ja
misdrijven, hoger beroep – Ja
OM-afdoening / strafbeschikking – Ja

Strafzaken niet verdachten

Psychiatrisch patiëntenrecht (Wvggz/Wzd) – Nee
geschillen / klachtzaken gedetineerden – Ja
bezwaar weigering teruggave rijbewijs – Ja
vordering benadeelde partij in strafproces – Ja
weigering teruggave inbeslaggenomen zaken / goederen – Ja
gratieverlening – Ja
Tenuitvoerlegging Strafvonnis (TUL) – Ja
bezwaar omzetting taakstraf – Ja
schadevergoeding na voorlopige hechtenis – Ja
beklag niet vervolging (artikel 12 Sv) – Ja
Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnis (WOTS) – Nee
ontnemingsvordering – Ja
overige strafzaken – Ja
Wet tijdelijk huisverbod – Voorlopige Voorziening / beroep – Ja
bezwaarschrift DNA-profiel – Ja

Personen- en familierecht

beëindiging samenwoning met nevenvorderingen – Nee
echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap met nevenvorderingen – Nee
alimentatie / levensonderhoud – Nee
ouderlijk gezag / voogdij – Nee
omgangsregeling – Nee
ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing – Nee
boedelscheiding – Nee
adoptie – Nee
vaderschapsactie / ontkenning vaderschap – Nee
voornaamswijziging – Ja
curatele / onderbewindstelling – Nee
Bijzondere curator – Nee

Sociale verzekeringen

Werkloosheid – Nee
arbeidsongeschiktheid (w.o. WIA / WAO) – Nee
sociale verzekeringen – overige zaken – Nee
Algemene kinderbijslagwet – Nee

Sociale voorzieningen

wet werk en bijstand (Participatiewet) – Nee
verhaal bijstand – Nee
uitkering vervolging- /oorlogsslachtoffers – Nee
sociale voorzieningen – overige geschillen – Nee
studiefinanciering – Ja

Erfrecht

geschillen m.b.t. het erfrecht – Nee

Faillissementrecht/schuldsanering

faillissementsrecht – Nee
Minnelijke schuldregeling/Wsnp – Nee

Financiële beoordeling

Anticumulatiebepaling (artikel 5 Bebr) (vervallen per 1 oktober 2013) – Nee
Draagkrachtberekening minderjarige rechtzoekende (artikel 8 Bebr) – Nee
Financiële beoordeling Onderneming/Rechtspersoon – Nee
Gebruikersinstructie aanvragen uit het buitenland – Nee
Geen eigen bijdrage – Nee
Hercontrole inkomen – Nee
Laagste eigen bijdrage (artikel 4 Bebr) – Nee
Normen met betrekking tot de samenstelling van de huishouding – Nee
Status van het inkomen – Nee
Verhaal kosten rechtsbijstand – Nee

Ambtenarenrecht

ambtenarenrecht – Nee

Arbeidsrecht

(ver)nietig(ing) ontslag – Nee
(kennelijk) onredelijk ontslag – Nee
ontslagvergunning – Nee
ontbinding arbeidsovereenkomst – Ja
arbeidsrecht – overige geschillen – Ja
loonvordering / secundaire arbeidsvoorwaarden – Ja
bedrijfsongeval – Nee

Asiel- en vreemdelingenrecht

vreemdelingenwet – Nee
verblijf gezinsleden – Nee
naturalisatie – Nee
voornemen – Nee
beroep – Nee
hoger beroep – Nee
A.A.-procedure (per 1 september 2011) – Nee
voornemen vervolgaanvraag asiel – Nee
beroep vervolgaanvraag asiel – Nee
hoger beroep vervolgaanvraag asiel – Nee
Bezwaar vervolgaanvraag regulier – Nee
Beroep vervolgaanvraag regulier – Nee
Hoger beroep vervolgaanvraag regulier – Nee
vreemdelingenbewaring / vervolgberoep – Nee

Belastingrecht

belastingrecht – Nee

Overige zaken – civiel recht

te gebruiken voor alle civiele zaken die niet in een andere categorie te coderen zijn – Ja

Hoe wordt er gehandeld in het geval van ongeplande afwezigheid?2023-01-16T14:16:52+01:00

Voor ongeplande afwezigheid is er een waarnemingsovereenkomst gesloten met een of meerdere advocaten gedifferentieerd naar rechtsgebieden.

Zo wordt er gewaarborgd dat cliënten bij ongeplande afwezigheid een aanspreekpunt hebben en de (zaaks)belangen gewaarborgd worden.

Wanneer sprake is van ongeplande afwezigheid wordt de waarnemingsregeling toegepast en zullen cliënten in actuele zaak geïnformeerd worden en wordt zorggedragen dat de telefoongesprekken, emails en post bij de waarnemer terecht komen.

Op welke rechtsgebieden is mr. D. Uygul – van Dam geregistreerd?2023-07-25T15:02:15+02:00

Mr. D. Uygul – van Dam is geregistreerd op de volgende rechtsgebieden:

-Strafrecht
-Verbintenissenrecht

Algemene praktijk:
Burgerlijk recht
Bestuursrecht

Kijk voor meer informatie ook op de website van de Advocatenorde.

Is Uygul – van Dam verzekerd voor aansprakelijkheid en/of beroepsfouten?2023-01-16T14:07:00+01:00

Uygul- van Dam heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Uygul – van Dam is individueel verzekerd.

Contactgegevens verzekeraar
Alicia Insurance B.V.
Coolsingel 104 3011AG Rotterdam
www.alicia.insure
hello@alicia.insure
085 000 4100

Kijk voor meer informatie over aansprakelijkheid in artikel 6 van de algemene voorwaarden.

Met wie sluit ik de overeenkomst van opdracht?2023-01-16T14:03:40+01:00

De overeenkomst van opdracht wordt gesloten met:

mr. D. (Dennis) Uygul – van Dam

Ingeschreven bij de KVK onder “Uygul – van Dam” en ook h.o.d.n. “De ZZP Jurist”.
Rechtsvorm: Eenmanszaak
KvK: 84117516

Hofplein 20
3032AC Rotterdam

Wat als ik een klacht heb over Uygul – van Dam?2023-01-16T13:58:27+01:00

Op overeenkomsten met Uygul – van Dam is de kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze regeling kunt u hier en in de footer van de website vinden.

Als u een klacht heeft over Uygul – van Dam kunt u (wanneer de kantoorklachtenregeling van toepassing is) een klacht indienen via klacht@uygulvandam.nl 

Ingediende klachten worden volgens de regeling zo spoedig mogelijk afgehandeld.

Voor meer informatie over de procedure en de afhandeling van klachten kunt u art. 7 van de algemene voorwaarden en de kantoorklachtenregeling raadplegen. Voor algemene vragen kunt u ook mailen naar: mail@uygulvandam.nl

Kan Uygul – van Dam derdengelden ontvangen?2023-01-16T13:53:46+01:00

Uygul – van Dam kan geen derdengelden ontvangen omdat er geen Stichting Derdengelden ter beschikking staat.

Dat houdt in dat Uygul – van Dam geen gelden van anderen onder zich kan houden/bewaren.

Indien er door een ander een betaling ten behoeve van een cliënt zal wordt verricht, zal deze dus rechtstreeks op de rekening van de begunstigde worden geboekt (bijvoorbeeld in het geval de wederpartij een schikkingsbedrag overboekt).

Zie ook art. 7.4 Voda

 

Ik ben het niet eens met een uitspraak van de strafrechter, wat nu?2022-12-29T15:23:15+01:00

Als u het niet eens bent met een uitspraak / veroordeling van de strafrechter kunt u meestal in hoger beroep.

Strafrechter
Het kan bijvoorbeeld gaan om een veroordeling door de kantonrechter, de politierechter of de meervoudige kamer voor een strafbaar feit.

Misdrijf/Overtreding
Voor een veroordeling wegens een misdrijf kunt u altijd in hoger beroep. Wanneer het gaat om een overtreding moet er een boete van meer dan 50 euro zijn opgelegd of een andere straf of maatregel.

Hoger beroep termijn (14 dagen)
De termijn om hoger beroep in te stellen is bijna altijd 14 dagen.
Als u bijvoorbeeld op een dinsdag bent veroordeeld loopt de termijn om hoger beroep in te stellen 2 weken later op dinsdag af.

Hoger beroep instellen
Meestal wordt er hoger beroep ingesteld op een van de onderstaande drie manieren:

 • In persoon bij de griffie van de rechtbank,
 • Via een volmacht aan de griffier (de griffier stelt dan het hoger beroep in).
 • Via een machtiging door iemand anders (bijvoorbeeld een advocaat).

Als u veroordeeld bent voor een strafbaar feit door de kantonrechter, de politierechter of de meervoudige kamer kunt u in de meeste gevallen hoger beroep instellen.

Gerechtshof
Na het instellen van het hoger beroep gaat de zaak naar het Gerechtshof. Daar zal de zaak uiteindelijk beoordeeld worden door het Hof.

Meer informatie over hoger beroep in strafzaken (rechtspraak.nl).

Strafbeschikking: Welke straffen en maatregelen kunnen opgelegd worden?2022-11-28T21:29:26+01:00

De officier van justitie van het openbaar ministerie kan bij een strafbeschikking de volgende straffen en maatregelen opleggen.

 • Een taakstraf van maximaal 180 uur.
 • Een geldboete.
 • Onttrekking aan het verkeer (van bijvoorbeeld goederen die met de verdenking te maken hebben).
 • Betaling van een een bedrag aan de overheid of ten behoeve van het slachtoffer.
 • Ontzegging van de rijbevoegdheid van ten hoogste zes maanden.

Er kan dus geen gevangenisstraf worden opgelegd met het uitvaardigen van een strafbeschikking.

Dit staat in artikel 257a lid 2 Wetboek van Strafvordering:

  • 2 De volgende straffen en maatregelen kunnen worden opgelegd:

   • a. een taakstraf van ten hoogste honderdtachtig uren;

   • b. een geldboete;

   • c. onttrekking aan het verkeer;

   • d. de verplichting tot betaling aan de staat van een som gelds ten behoeve van het slachtoffer;

   • e. ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen voor ten hoogste zes maanden.

  • 3 Voorts kan de strafbeschikking aanwijzingen bevatten waaraan de verdachte moet voldoen. Zij kunnen inhouden:

   • a. afstand van voorwerpen die in beslag zijn genomen en vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer;

   • b. uitlevering, of voldoening aan de staat van de geschatte waarde, van voorwerpen die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring;

   • c. voldoening aan de staat van een geldbedrag of overdracht van in beslag genomen voorwerpen ter gehele of gedeeltelijke ontneming van het ingevolge artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht voor ontneming vatbare wederrechtelijk verkregen voordeel;

   • d. storting van een vast te stellen som gelds in het schadefonds geweldsmisdrijven of ten gunste van een instelling die zich ten doel stelt belangen van slachtoffers van strafbare feiten te behartigen, waarbij het bedrag niet hoger kan zijn dan de geldboete die ten hoogste voor het feit kan worden opgelegd;

   • e. andere aanwijzingen, het gedrag van de verdachte betreffend, waaraan deze gedurende een bij de strafbeschikking te bepalen proeftijd van ten hoogste een jaar heeft te voldoen.

 

Voor welke feiten kan een strafbeschikking worden uitgevaardigd?2022-11-28T21:14:00+01:00

De officier van justitie kan een strafbeschikking uitvaardigen bij overtredingen en misdrijven (waarop een maximale gevangenisstraf van 6 jaar is gesteld).

Daardoor kan voor veel feiten een strafbeschikking uitgevaardigd worden. Bijvoorbeeld: mishandeling, diefstal, stalking en bedreiging.

Het openbaar ministerie moet wel van mening zijn dat het strafbare feit bewijsbaar is. Een strafbeschikking mag niet uitgevaardigd worden als de officier van justitie vindt dat er te weinig bewijs is voor een veroordeling.

Artikel 257a Wetboek van Strafvordering

 • 1 De officier van justitie kan, indien hij vaststelt dat een overtreding is begaan dan wel een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf is gesteld van niet meer dan zes jaar, een strafbeschikking uitvaardigen.

Staat een strafbeschikking gelijk aan een veroordeling?2022-11-28T13:28:37+01:00

Een strafbeschikking staat gelijk aan een strafrechtelijke veroordeling. Het maakt dus niet uit dat u niet voor de rechter hoefde te verschijnen.

Geen verzet instellen en voldoen aan de strafbeschikking heeft als gevolg dat de zaak als onherroepelijk terug te vinden is op uw justitiële documentatie (strafblad).

Bent u het niet eens met een strafbeschikking? Dan kunt in binnen 14 dagen verzet instellen.

Lees ook het artikel: Heeft een strafbeschikking gevolgen voor mijn toekomst?

Strafbeschikking: Wat is verzet?2022-11-28T13:23:23+01:00

Als u het niet eens bent met de strafbeschikking heeft u normaal gesproken 14 dagen de tijd om tegen een strafbeschikking in verzet te gaan. Gaat u niet in verzet, dan zal de strafbeschikking onherroepelijk worden.

[Lees ook het artikel: Kan een strafbeschikking gevolgen hebben voor mijn toekomst?]

U kunt in het verzet aangeven waarom u het niet eens bent met de strafbeschikking. De officier kan op grond van uw verzet aanpassingen maken, maar meestal wordt de zaak door het instellen van verzet op een gegeven moment voor de rechter gebracht.

De rechter gaat dan zelf naar de zaak kijken.

Een advocaat kan u helpen bij het instellen en behandelen van het verzet. Dit is echter niet verplicht. U kunt ook zonder een advocaat verzet instellen en naar de rechter gaan.

Let op! Een rechter kan ook een hogere straf opleggen dan u bij de strafbeschikking opgelegd heeft gekregen.

Wat kost een advocaat?2022-11-28T13:08:44+01:00

Er is geen vaste prijs voor de diensten van een advocaat. U kunt met de advocaat een afspraak maken over de kosten van de juridische bijstand in uw geval. Als u in aanmerking komt voor een toevoeging hoeft u voor de juridische bijstand van de advocaat alleen een eigen bijdrage te betalen (de toevoeging ziet niet op andere kosten van een juridische procedure, zoals het griffierecht).

Uygul – van Dam brengt geen kosten in rekening zonder van tevoren afspraken met u te hebben gemaakt.

Voorbeelden
Vaste prijsafspraak: U spreekt een vaste prijs af met de advocaat voor bepaalde diensten.
Uurtarief: U spreekt een bepaald bedrag af op basis waarvan vervolgens per uur gefactureerd wordt.
Procederen op basis van toevoeging: Wanneer u in aanmerking komt voor een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand betaald u voor de juridische diensten van de advocaat alleen een eigen bijdrage.
Rechtsbijstandverzekering: In bepaalde gevallen wordt de advocaat door uw rechtsbijstandsverzekering betaald. Kijk in de voorwaarden van uw eventuele rechtsbijstandsverzekering in welke gevallen zij een advocaat betalen.

 

Hoe kan ik contact opnemen met Uygul – van Dam?2022-11-22T17:37:22+01:00

U kunt contact opnemen op de volgende manieren:

E-mail,
Telefoon,
Whatsapp.

Klik HIER om contact op te nemen met Uygul – van Dam.

Contactgegevens:

Uygul – van Dam
Hofplein 20
3032 AC Rotterdam
010-3418728
mail@uygulvandam.nl

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over de advocaat?2022-11-22T17:37:33+01:00

Wanneer u een klacht heeft over de advocaat van Uygul – van Dam kunt u een klacht indienen. Deze klacht zal behandeld worden door de klachtenfunctionaris. U kunt uw klacht indienen via klacht@uygulvandam.nl.

Er zal zo spoedig mogelijk op uw klacht gereageerd worden.

U kunt meer lezen in de Kantoorklachtenregeling en in artikel 7 en 10 van de algemene voorwaarden.

Wat is het verschil tussen een advocaat en een jurist?2022-11-22T17:37:45+01:00

Kort gezegd is een advocaat altijd een jurist, maar een jurist is niet altijd een advocaat.

Een advocaat moet ingeschreven zijn bij de Orde van Advocaten. Om advocaat te mogen blijven moet er o.a. elk jaar punten worden behaald om de vakkennis op peil te houden. Een advocaat kan u in zo goed als alle juridische procedures bijstaan. Een jurist kan u bijvoorbeeld wel bij de kantonrechter vertegenwoordigen, maar niet in het Strafrecht of een civiele procedure als de zaak een waarde heeft van meer dan 25.000 euro.

Bij een advocaat zijn er daardoor meer eisen die de vakkundigheid van de advocaat proberen te waarborgen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat u bij een advocaat altijd goed zit. Een jurist kan net zo vakkundig zijn als een advocaat. Daarnaast zorgen de waarborgen er nooit helemaal voor dat er geen “slechte” of advocaten met een gebrek aan kennis zijn.

Het kan daarom per zaak verschillend zijn of u het beste hulp van een advocaat of jurist kunt zoeken.

Wat / Hoe hoog is een eigen bijdrage?2022-11-22T17:37:55+01:00

Wanneer er een toevoeging aan u is afgegeven door de Raad voor Rechtsbijstand moet u bijna altijd een eigen bijdrage betalen aan de kosten van de procedure.

Deze eigen bijdrage moet u aan de advocaat betalen. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en het type procedure. Normaal gesproken krijgt u na een verwijzing van het juridisch loket een lagere eigen bijdrage (deze is dan 58 euro lager).

Sinds Corona is een verwijzing (nog) niet nodig om de lagere eigen bijdrage te krijgen. Dit gebeurd automatisch. Het is nu nog niet bekend tot wanneer deze uitzondering geldig is. Kijk voor meer informatie ook op: https://www.juridischloket.nl/actueel/update-diagnosedocument en https://www.juridischloket.nl/hoe-we-werken/advocaat-nodig/

Hoogte eigen bijdrage

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging
Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen
t/m € 20.900 € 214 t/m € 29.000
€ 20.901 – € 21.600 € 394 € 29.001 – € 30.100
€ 21.601 – € 22.900 € 563 € 30.101 – € 31.500
€ 22.901 – € 24.800 € 733 € 31.501 – € 35.200
€ 24.801 – € 29.400 € 901 € 35.201 – € 41.600
Boven de € 29.400 Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
Boven de € 41.600

Voor toevoegingen in het Personen- en familierecht gelden afwijkende bedragen.

Meer informatie vindt u ook bij de vraag: Wat is een toevoeging?

Is het eerste gesprek kosteloos?2022-11-22T17:38:08+01:00

Er worden door Uygul – van Dam nooit kosten in rekening gebracht zonder dat dit met u afgesproken is.

Een intake of eerste gesprek is dan ook altijd kosteloos.

Voor meer informatie kunt u ook de algemene voorwaarden lezen of de sectie “kosten” van de veelgestelde vragen.

Wat is een politierechter?2022-11-21T20:47:37+01:00

De politierechter is een alleensprekende rechter in het strafrecht. Dat houdt in dat de politierechter “alleen” uitspraak doet. Bij een meervoudige kamer doen drie rechters uitspraak, meestal na 14 dagen. Op de dagvaarding is te lezen of de zitting door een politierechter zal worden behandeld.

Een politierechter doet in de meeste gevallen gelijk na een zitting een mondelinge uitspraak.

De politierechter kan maximaal 12 maanden gevangenisstraf opleggen. Dat en het feit dat de politierechter een zaak alleen behandeld is de reden dat er vooral “simpelere” en minder “zware” zaken door de politierechter behandeld worden.

Heb je vragen over (een zitting voor) de politierechter? Neem dan vrijblijvend contact op.

Meer informatie over de politierechter?

https://www.rechtspraak.nl/juridische-begrippen/Paginas/politierechter

Wat is een toevoeging?2022-11-17T21:29:00+01:00

Voor burgers onder een bepaalde inkomensgrens is een subsidiestelsel (toevoeging) opgericht en ondergebracht bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Wanneer aan een aantal criteria wordt voldaan kan een “toevoeging” worden verleend. Dat houdt in dat de overheid een bepaald bedrag aan de advocaat betaald voor een zaak. Van de aanvrager wordt (afhankelijk van het inkomen) een eigen bijdrage gevraagd (die moet aan de advocaat worden betaald).

Overleg altijd met een advocaat of u in aanmerking kunt komen voor een toevoeging (dit kan u namelijk veel geld schelen). Geef het ook altijd aan wanneer u financiële situatie is gewijzigd. Er kan dan soms opnieuw gekeken worden of u vanaf dat moment wel in aanmerking komt voor een toevoeging.

Er kan korting op de eigen bijdrage gegevens worden door de Raad voor Rechtsbijstand als er een doorverwijzing van het juridisch loket is verkregen.

Uw advocaat kan een toevoeging voor u aanvragen.

LET OP! Wanneer u een toevoeging heeft verkregen houdt dat niet in dat alle kosten van een procedure worden betaald. U moet bijvoorbeeld nog steeds zelf het griffierecht voldoen. Ook moet u een proceskostenveroordeling betalen wanneer u een civiele zaak verliest en de rechter u een betalingsverplichting oplegt.

Onderstaande tabel komt van de website van de Raad voor Rechtbijstand en gaat over de inkomensgrens en eigen bijdrage voor het jaar 2022. Meer informatie kan je vinden op: https://www.rvr.org/@7797/inkomen-vermogen-eigen-bijdrage-2022/

Reguliere toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging
Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen
t/m € 20.900 € 214 t/m € 29.000
€ 20.901 – € 21.600 € 394 € 29.001 – € 30.100
€ 21.601 – € 22.900 € 563 € 30.101 – € 31.500
€ 22.901 – € 24.800 € 733 € 31.501 – € 35.200
€ 24.801 – € 29.400 € 901 € 35.201 – € 41.600
Boven de € 29.400 Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
Boven de € 41.600

Voor toevoegingen in het Personen- en familierecht gelden afwijkende bedragen.

Wat is aansprakelijkheid op basis van onrechtmatige daad? (6:162 BW)2022-11-17T12:16:34+01:00

Dit antwoord gaat over het begrip “onrechtmatige daad” in het civiel/burgerlijk recht zoals bedoeld in art. 6:162BW.

Als iemand een onrechtmatige daad heeft gepleegd is diegene (in de meeste gevallen) aansprakelijk voor ontstane schade. Kort samengevat zijn er vijf vereisten voor aansprakelijkheid.

 1. Er moet onrechtmatig gehandeld zijn.
 2. Dit handelen moet toerekenbaar zijn aan de dader.
 3. Er moet schade zijn.
 4. Er moet causaal verband zijn tussen de daad en de schade.
 5. De overtreden norm moet ter bescherming van het belang dienen.

Een onrechtmatige daad kan bestaan uit:
– een inbreuk op een recht,
– een doen of een nalaten in strijd met een wettelijke plicht,
– een doen of een nalaten in strijd met ongeschreven recht.

Wat is griffierecht?2022-11-17T11:13:56+01:00

Griffierecht is een bedrag dat je in de meeste procedures moet betalen om deel te nemen aan de procedure. Dit is bijvoorbeeld het geval als een zaak tegen iemand start (in het burgerlijk recht), maar meestal ook als de zaak tegen u aangespannen wordt.

Wanneer het griffierecht niet betaald wordt kan dat betekenen dat de zaak niet voortgezet wordt of dat de zaak zonder u verder gaat.

Bij de kantonrechter zijn de bedragen meestal lager dan bij de sector civiel. Bij de kantonrechter hoeft de gedaagde geen griffierecht te betalen.

Als u de zaak verliest moet u meestal ook het griffierecht van de andere partij betalen (proceskostenveroordeling).

Meer info over griffierecht bij de kantonrechter: 
https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/paginas/griffierecht-kanton

Meer info over griffierecht bij de sector civiel recht:
https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/paginas/griffierecht-civiel

Meer info over griffierecht in het bestuursrecht:
https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-bestuursrecht

Ga naar de bovenkant