BEGRIPPENLIJST

Aanbod – Het vrijblijvende aanbod tot het verlenen van diensten voor Opdrachtgever door Uygul – van Dam onder bepaalde voorwaarden.
Algemene voorwaarden
 – De voorwaarden op deze pagina die van toepassing zijn op diensten met Uygul – van Dam en De ZZP Jurist.
Opdrachtgever – De natuurlijke- of rechtspersoon die diensten wenst af te nemen/afneemt bij Uygul – van Dam.
Opdrachtnemer – Uygul – van Dam, tevens handelend onder de naam “De ZZP Jurist”.
Overeenkomst – De overeenkomst die na aanbod en aanvaarding tussen Uygul – van Dam en Opdrachtgever ontstaat.
Schriftelijk – Onder schriftelijk wordt ook verstaan: per mail, per whatsapp en/of sms.

ARTIKEL 1: Algemene bepalingen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Uygul – van Dam.
1.2 Uygul – van Dam, ook handelend onder de naam “De ZZP Jurist” staat bij de KvK ingeschreven als eenmanszaak onder nummer 84117516 en heeft btwidNL003921060B06
1.3 Deze voorwaarden vormen de grondslag en zijn van toepassing op alle overeenkomsten, (te leveren) diensten en onderhandelingen tussen Uygul – van Dam en Opdrachtgever.
1.4 De aard en omvang van de uit te voeren diensten zal in de overeenkomst tot opdracht worden vastgesteld.


ARTIKEL 2: Totstandkoming overeenkomst
2.1 Er komt pas een overeenkomst met Uygul – van Dam tot stand wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk is geaccepteerd door mr. D. Uygul – van Dam. 
2.2 Toepassing van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk afgewezen bij de totstandkoming van de overeenkomst.
2.3 Eventuele offertes/aanbiedingen vervallen automatisch als de aangegeven periode is verlopen, of het aanbod wordt/is ingetrokken. 
2.4 Uygul – van Dam is niet verplicht tot acceptatie van aangeboden werkzaamheden. Er is sprake van een vrijblijvend aanbod (tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven). Het aanbod kan daarom ingetrokken worden voordat deze geaccepteerd is door de Opdrachtgever. Ook kan Uygul – van Dam het voorwaardelijke aanbod nog terstond intrekken nadat deze is geaccepteerd door Opdrachtgever.
2.5 Er bestaat geen aansprak op eerder gecommuniceerde prijzen/voorwaarden als er geen overeenkomst tot stand is gekomen.
2.6 Bij het sluiten van een nieuwe overeenkomst zal opnieuw onderhandeld worden over de prijzen/het honorarium.

ARTIKEL 3: Tarieven / gefinancierde rechtsbijstand
3.1 Er zal met Opdrachtgever (na daarover geïnformeerd te zijn) bekeken worden of er op grond van gefinancierde rechtsbijstand of op betalende basis zal worden gewerkt. 
3.2 Prijzen/te betalen vergoedingen worden in overeenstemming met Opdrachtgever vastgesteld en vastgelegd in de overeenkomst/opdrachtbevestiging.
3.3 Vermelde tarieven zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Voor consumenten wordt altijd gewerkt met een inclusief btw-tarief.
3.4 Eventuele kosten van griffierechten, verzendkosten en noodzakelijke kosten welke verband houden met (voortgang) van de diensten worden apart gefactureerd en zijn niet inbegrepen in overeengekomen prijs. Als er sprake is van dergelijke kosten zal Uygul – van Dam (wanneer mogelijk) voor totstandkoming van de overeenkomst deze kosten vermelden, dan wel zo snel mogelijk na het bekend worden van die kosten.

ARTIKEL 4: Verplichtingen opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever is verplicht juiste en noodzakelijke informatie te verschaffen die nodig is voor uitvoering van de diensten/werkzaamheden door Opdrachtnemer.
4.2 Opdrachtgever zal eventuele “termijnen” in de (lopende) procedure zo spoedig mogelijk melden. 
4.3 Uygul – van Dam is niet gehouden tot het verrichten van inhoudelijke diensten als een termijn (buiten uitdrukkelijk afgesproken uitzonderingen) op een onredelijk laat of te laat moment doorgegeven wordt. Uygul – van Dam zal proberen de termijn veilig te stellen, dit is echter geheel voor risico van opdrachtgever.
4.4 Als Uygul – van Dam door een onredelijk of te late melding van een termijn niet in staat is de werkzaamheden uit te voeren zal Opdrachtgever schriftelijk geïnformeerd worden. In deze gevallen heeft de Opdrachtgever geen recht op teruggave van de gedane betalingen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4.5 Onder onredelijk laat wordt in ieder geval begrepen twee werkdagen voor het verstrijken van de termijn (indien opdrachtgever al langer op de hoogte is van die termijn). 
4.6 Onder te laat wordt in ieder geval begrepen melding na het aflopen van de termijn en melding na 10.00 uur op de dag waarop de termijn zal verstrijken.

ARTIKEL 5: Betalingen
5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur (tenzij een specifieke afwijkende betalingstermijn is afgesproken) op rekeningnummer NL31KNAB0411496530, t.n.v. Uygul – van Dam, onder vermelding van het factuurnummer.
5.2 Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ontvangen. De bezwaren zullen zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen. Deze behandeling schort de betalingsverplichtingen niet op. Als de bezwaren terecht blijken te zijn zal (een gedeelte van) het vastgestelde bedrag gerestitueerd/gecrediteerd worden.
5.3 Onverminderd het eventuele recht op proceskostenvergoeding door de tegenpartij, dienen de facturen van Uygul- van Dam voldaan te worden. In het geval van ontvangst van toegekende proceskostenveroordelingen zal verrekening plaatsvinden.
5.4
Uygul – van Dam is gerechtigd om de uitvoering van de werkzaamheden (binnen redelijke grenzen) op te schorten tot het moment dat de betreffende vorderingen door de opdrachtgever zijn voldaan. Uygul – van Dam is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van de opschorting van werkzaamheden.

ARTIKEL 6: Aansprakelijkheid
6.1 Uygul- van Dam heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat er eventueel door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd (max. €500.000,00). 

Contactgegevens verzekeraar
Alicia Insurance B.V.
Coolsingel 104 3011AG Rotterdam
www.alicia.insure
hello@alicia.insure
085 000 4100

6.2 Daarnaast heeft Uygul – van Dam een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Aansprakelijkheid is beperkt tot het eventuele bedrag van €2.500.000,00 (het bedrag dat de verzekeraar maximaal uitkeert). 
6.3 Opdrachtgever vrijwaart Uygul – van Dam voor schade die niet wordt gedekt door een verzekering en/of het verzekerde bedrag te boven gaat, tenzij er sprake is van opzet of bewuste schuld aan de kant van Uygul – van Dam.
6.4 Uygul – van Dam is niet aansprakelijk voor handelen van derden die zijn ingeschakeld, tenzij er sprake is van opzet of bewuste schuld aan de kant van Uygul – van Dam.
6.5 Uygul – van Dam is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste informatieverstrekking door de Opdrachtgever.
6.6 Deze bepalingen blijven ook gelden nadat de overeenkomst is afgelopen.

ARTIKEL 7: Kantoorklachtenregeling
7.1 Als er sprake is van een klacht over het handelen van Uygul – van Dam dan zal er via de kantoorklachtenregeling gehandeld worden. 
7.2 Opdrachtgever kan een klacht indienen via deze regeling. De regeling kan HIER worden ingezien.

ARTIKEL 8: Gegevens
8.1 Verwerking van persoonsgegevens is in de meeste gevallen noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld het bewaren van bepaalde gegevens).
8.2 Waar geen sprake is van dergelijke grondslagen wordt met totstandkoming van een overeenkomst met Uygul – van Dam uitdrukkelijk toestemming gegeven persoonsgegevens te verwerken in het kader waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.
8.3 De gegevens worden met zorgvuldigheid behandeld en zullen gebruikt worden voor het verlenen van de overeengekomen diensten/het voldoen aan verplichtingen.
8.4 Uygul – van Dam zorgt er voor dat alle persoonsgegevens op een deugdelijke manier worden beveiligd. 
De gebruikelijke maatregelen om de persoonsgegevens technisch en organisatorisch te beveiligen worden ondernomen. Alleen bevoegde personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de diensten kunnen kennisnemen van de persoonsgegevens.
8.5 Uygul – van Dam zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten, een deugdelijke en verplichte administratie/archivering. Waar verplichte bewaartermijnen van toepassing zijn zullen deze in acht worden genomen.
8.6 Na het einde van de overeenkomst zullen de gegevens in ieder geval digitaal opgeslagen worden. Als er sprake is van papieren gegevens kunnen deze op eigen kosten worden toegezonden nadat ze gedigitaliseerd zijn. 

ARTIKEL 9: Einde van de overeenkomst
9.1 De overeenkomst zal automatisch eindigen nadat de overeengekomen werkzaamheden zijn verricht en de openstaande betalingen zijn ontvangen door Uygul – van Dam.
9.2 Indien de Opdrachtgever de overeenkomst beëindigd terwijl deze nog loopt, dan wel uitvoering van de overeenkomst bewust onmogelijk maakt, is Uygul – van Dam gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen onverminderd het recht op schadevergoeding.
9.3 De overeenkomst zal ook (zo snel mogelijk) beëindigd worden als blijkt dat er sprake is van een onoverbruggelijk verschil van inzicht in de behandeling van de zaak. Alsdan kan de opdrachtgever indien gewenst andere juridische bijstand zoeken.

ARTIKEL 10: Slotbepalingen
10.1 In het geval van elektronische communicatie wordt deze geacht ontvangen te zijn op de dag van verzending. De door Uygul – van Dam opgeslagen kopie van de elektronische communicatie geldt tussen partijen. Vorenstaande behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever. 
10. 2 Uygul – van Dam behoudt (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) de rechten en bevoegdheden die toekomen op grond van de Auteurswet op de vervaardigde werken, zoals adviezen, brieven, contracten en processtukken. 
10.3 Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten met Uygul – van Dam.
10.4 Als een geschil (na een interne behandeling) nog steeds niet is opgelost, is de rechtbank Rotterdam de bevoegde gerechtelijke instantie (tenzij een andere rechtbank op grond van dwingend recht bevoegd is).
10.5 De Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is niet van toepassing op geschillen tussen partijen. Uygul – van Dam kan evenwel in een concreet geval met opdrachtgever in een akte van compromis overeenkomen een geschil aan de Geschillencommissie Advocatuur voor te leggen. 

 

Deze algemene voorwaarden zijn op 25-07-2023 geactualiseerd.