Uygul – van Dam hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacybeleid vindt u informatie over de manier waarop wordt omgaan met persoonsgegevens. 

Uygul – van Dam

Uygul – van Dam is een juridisch adviesbureau. In dat kader moeten persoonsgegevens verwerkt worden. Dit is nodig omdat er anders o.a. geen procedures gevoerd zouden kunnen worden.

In het kader van deze diensten is Uygul – van Dam de “Verwerker” van Persoonsgegevens. Uygul – van Dam draagt zorg voor een juiste verwerking van persoonsgegevens op grond van de geldende wet- en regelgeving.

Waarom dit privacy statement? 

Uygul – van Dam houdt zich in aan de geldende privacywetgeving (o.a. de Algemene verordening gegevensbescherming, de AVG).

Daarom:

  • Verwerken wij Persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt;
  • Is de verwerking van persoonsgegevens beperkt tot enkel de gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden;
  • Geven wij geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Wijzen wij op de rechten die er zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Gebruik van de website

De website gebruikt cookies o.a. om de meest relevante ervaring te bieden. Zo kunnen voorkeuren onthouden worden. Bij het bezoeken van de website heeft u de keuze om de cookie instellingen te accepteren, af te wijzen of de instellingen te wijzigen.

Het stellen van een vraag (via de website)
De gegevens die aan ons zijn verstrekt in het kader van een hulpvraag worden bewaard om de vraag te kunnen beantwoorden. Wanneer de vraag tot een zaak heeft geleid zullen de gegevens in dat kader (in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving) verwerkt en bewaard worden.

Wanneer de vraag niet tot een zaak heeft geleid zullen de gegevens na zes maanden verwijderd worden, tenzij om onmiddellijke verwijdering wordt verzocht. Alsdan zullen de gegevens (tenzij dit in strijd is met geldende wet- en regelgeving) gelijk verwijderd worden.

De gegevens die bij het gebruik van de website (op eigen verzoek) aan ons doorgegeven kunnen worden zijn: naam, telefoonnummer, emailadres, vraag.

Ingesloten inhoud van andere sites
Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en u interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die site.

Rechtsgrond van de verwerking 

Uygul – van Dam verwerkt persoonsgegevens alleen als daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan persoonsgegevens verwerkt worden zijn de volgende. 

Toestemming 

Voor bepaalde verwerkingen vragen wij om toestemming.

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst 

Wanneer er sprake is van een overeenkomst en/of een juridische procedure worden persoonsgegeven (tevens) in dat kader verwerkt.

Gerechtvaardigd belang 

Wij mogen/moeten soms ook persoonsgegevens verwerken waarbij wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op de privacy van betrokkene.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden 

In het kader van onze dienstverlening kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen (bijvoorbeeld om een zaak bij de rechtbank te starten). Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Beveiliging 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens. 

Rechten op basis van de privacywetgeving

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo is er het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kan er bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van gegevens, of gevraagd worden dit gebruik te beperken.

Om gebruik te maken van deze rechten kan contact worden opgenomen met Uygul – van Dam.

Klachten of vragen? 

Als u klachten of vragen heeft over hoe wij met persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar privacy@uygulvandam.nl.